بررسی ارتداد در شیعه و کاتولیک
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ر
نام استاد/نام دانشجو : امیری
این پایان نامه به بیان مباحثی در باره ارتداد در اسلام و مسیحیت و تطبیق میان این دو دین در این زمینه می پردازد.