بسترهای شکل گیری شورای واتیکانی دوم؛ مصوبات و پیامدهای آن
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ر
نام استاد/نام دانشجو : هادی ملایی
این پایان نامه به طرح مباحثی در زمینه 21 شورای جهانی کلیسا که با رویکرد امروزی کردن کلیسا در وایتکان راه اندازی شد می پردازد.