معارف شیعه و بررسی تاثیر گذار انتقال آن به جوامع غیر اسلامی
36 بازدید
محل نشر: مجله علمی پژوهشی معرفت اجتماعی فرهنگی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله تلاش شده برخی شاخص‌های موثر برای انتقال معارف شیعه در جوامع غیر اسلامی نظیر بینش توحیدی، مدارا و تقیه، رحمت ، هجرت ، جهاد و ...